2015 und 2016 Brautkleider Galia Lahav- New La Dolice Vita collection

2015 und 2016 Brautkleider Galia Lahav- New La Dolice Vita collection, Bridal, Wedding Dress, 2016 Wedding Dress, 2015 Wedding Dress, Mode, Brautkleider